CESTY SPOLUPRÁCE LEKÁRNIKOV S VÝŽIVOVÝMI PORADCAMI

Semináre spoločnosti MED-ART a Inštitútu zdravého života Welko Team umožňujú účastníkom nahliadnuť na spôsobyrealizácie výživového poradenstva založeného na vysoko individualizovanom prístupe ku klientovi, bez komerčného zaťaženia predajom suplementov a naznačujú možné cesty spolupráce lekárnikov s výživovými poradcami v prevencii zdraviaa v boji s obezitou.

TEORETICKÁ ČASŤ:

Zásady racionálnej výživy

„Racionálna výživa“ je významným činiteľom vo vzťahu k plnohodnotnémuprežitiu ľudského života, pričom osvojenie sisprávnych stravovacích návykov môžeme považovať za jednu z najúčinnejších foriem prevencie nutrične podmienených chorôb. Sem patrí aj nadváha a obezita, kde konzumácia stravy s adekvátnou nutričnou hodnotou je kritická.
Súčasný životný štýl je typický nadmerným energetickým príjmom, nevhodnou skladbou základných zložiek potravy, vynechávaním určitých jedál počas dňa, nízkou konzumáciou čerstvého ovocia a zeleniny a nevhodným pitným režimom. Pri tvorbe optimalizovaného  jedálnička je dôležité vychádzať zo základných pravidielvo výžive, a to z pravidla kvantity, kvality, vyváženostia primeranosti. Spadá sem pochopenie energetického trojpomeru živín a jeho možné úpravy vzhľadom na metabolickýtyp jedinca, využitie sacharidového gradientu a tiež dôležitosť energetického príjmu a výdaja. Podstatné je uvedomiť si problematiku večerného prejedania a psychológiu trávenia, pozitívny či negatívny vplyv konzumácie určitých potravín predaného klienta.
Prednáška zahŕňala konkrétne odporúčania pri zostavovaní jednotlivých pokrmov, ako aj typy na zaradenie novýchvýživných potravín do stravovania, napríklad netradičných obilnín, ktoré sú pre svoje vysoké nutričné a biologické hodnoty často nazývané potravinami tretieho tisícročia.

Intoxikácia organizmu

Zdravie populácie ako univerzálna hodnota a primárne ľudské právo predstavuje základný ekonomický zdroj pre celú spoločnosť. Súčasný stav životného prostredia významne ovplyvňujegenofond rastlín, živočíchov a práve prostredníctvom potravinového reťazca aj zdravotný stav obyvateľstva.
Z polutantov životného prostredia sú rizikové chemické prvky považované za veľmi nebezpečné pre ich karcinogénne, teratogénne a imunodepresívne účinky. Sú charakteristické tým, že majú kumulatívny charakter, ťažkosa z organizmu vylučujú a ukladajú sa v cieľových orgánoch.
V súčasnejdobe sa existencii hormetického účinku venuje viac pozornostia vzťah expozícia (dávka) – účinok (odpoveď) na organizmus je neustále predmetom dlhých diskusií. Na jednej strane sú to zástupcovia priemyslu, ktorí sa dožadujú zmiernenia noriem týkajúcich sa hospodárenia s toxickými látkami resp. odpadmi, na strane druhej stojí vedecká obec, ktorá poukazuje na možnú rôznu (negatívnu či pozitívnu) odozvu organizmu. Avšakdôsledky týkajúce sa pôsobenia nízkych dávok na živé organizmyje nutné brať do úvahy. Cieľom prednášky bolo oboznámiť účastníkov najmä o pojmoch intoxikácia, toxín, horméza,druhy intoxikácie a klasifikácia toxických látok, ako aj ich vplyv na pôsobenie na živé organizmy, a príznaky samotnej intoxikácie.

Výživové odporúčania pri ochoreniach,obezita a chudnutie

Napriek zložitému zdravotnému systému založenému naliekoch, významných a rafinovaných technikách zachraňujúcich život a dokonalých technologických postupoch, ako sú napríklad chirurgia koronárneho bypassu, dialýza, kĺbové náhrady a pod. zdravotný stav väčšiny obyvateľov Európy a USA je alarmujúci. Výskyt ochorení ako je rakovina, kardiovaskulárne problémy, cukrovka, artritída, respiračné poruchy, sprevádzané stresom a depresiami poklesol za posledné desiatky rokov len málo.
Výskum naznačuje, že zmeny v stravovacích návykoch môžu významne ovplyvniť naše zdravie. Dokonca aj malé zmeny, ako je obmedzenie konzumácie spracovaných potravín, cukru, alkoholu a živočíšnych tukov, môže zlepšiť zdravotný stav pomerne rýchlo. Zmeny k lepšiemu sú merateľné, prejavujú sa v nižších hladinách cholesterolu a triglycidov v krvi, nižšomkrvnom tlaku a efektívnejšom fungovaní imunitného systému, ktorý chráni telo pred infekciami, zhubnými nádormia predčasným starnutím.V prednáške boli prezentované dva pohľady na výživu – výživa ako prevencia civilizačných ochorení (metabolický syndróm – vysoký krvný tlak, diabetes melitus II. a pod.) a výživa ako podporamedikácie (v minulosti aj liečba) pri ochoreniach ako celiakia, ochorenie žlčníka, ochorenie močových ciest, nádorové ochorenia, dna, ochorenia dýchacích ciest, anémia či únavový syndróm. Samostatne sa venovala nefarmakologickej liečbe prihypertenzii, obezite, zvýšenom cholesterole a triglyceridoch, a podpore medikácie výživou pri diabetes mellitus, ochoreniach obličiek, dne a ochoreniach žlčníka.

PRAKTICKÁ ČASŤ:

Diagnostika vo výživovom poradenstve

Zámer praktickej časti bol kladený na získanie čo najväčšieho množstva relevantných informácií o aktuálnom stave klienta pomocou diagnostickej techniky a metód, najmä prostredníctvom prístrojov InBody a MaxPulse. Pri každom z prístrojov sa účastníci oboznámili s princípom, na ktorom je založené meranie, ďalej s výstupmi merania, ako aj s možnosťami interpretácie a využitia vo výživovom poradenstve a pri zostavovaní individuálneho stravovacieho plánu pre klientov. Očakávaným výsledkom bolo správne pochopenie dôležitosti a nevyhnutnosti použitia diagnostickej techniky vo výživovom poradenstve s cieľom zistenia aktuálneho stavu klienta a dôležitosť správneho vyhodnotenia týchto údajov pre spracovanie vysoko individuálnychstravovacích odporúčaní.

Metodiky výpočtu základných parametrov pre zostavenie stravovacieho plánu a možnosti nutričného softvéru

Predpokladom kvalitne spracovaného individuálneho stravovacieho plánu je získanie relevantných vstupných parametrov klienta. Na praktickom stanovišti bol vysvetlený význam a zmysel jednotlivých parametrov (indexy BMI a WHR, bazálny metabolizmus– BMR, celková telesná hmotnosť, čistá telesná hmotnosť, t. j. s korekciou na množstvo telesného tuku, dennýkalorický príjem, korigovaný denný kalorický príjem). Rovnako dôležité je pochopiť nevyhnutnosť nutričnej optimalizácie a jej zabezpečenie – energetický trojpomer, t. j. zastúpenie jednotlivých makroživín. Účastníci mali možnosť oboznámiť sa sozákladnými pomôckami výživového poradcu – s metodikami (Harris – Benedict, Muffin, Katch – McAlder, Cunningham), pomocou ktorých je možné vypočítať vyššie uvedené základné vstupné údaje – parametre pre následné zostavenie individuálneho stravovacieho plánu. V druhej časti boli účastníci oboznámení so softvérom, ktorý je možné použiť pri zostavení stravovacieho plánu na mieru s ohľadom na všetky získané vstupné dáta.

Zostavenie individuálneho stravovacieho plánu

Posledná praktická časť nadväzovala na teoretickú prednášku o zásadách racionálnej výživy a ďalej ju rozvíjala na základe ukážky konkrétnej práce výživového poradcu. Výstupom práce poradcu by mala byť u klientov úprava stravy (ideálne i celéhoživotného štýlu) nie pomocou krátkodobých diét, ale cestou postupnej zmeny stravovacích návykov spoločne so zvýšenou pohybovou aktivitou tak, aby si na toto klient zvykol a stalo sa to jeho „normou“ a trvalým životným štýlom. Účastníci mali možnosť vidieť, že individuálnevýživové poradenstvo pozostáva z:

  • komplexnej diagnostiky klienta (neinvazívnou formou), prostredníctvom na to určených diagnostických prístrojov(InBody, MaxPulse, kaliperácia) a vyplnení špecializovaných dotazníkov k terajším stravovacím návykom klienta
  • analýzy súčasných stravovacích návykov a odhalení zásadných chýb a deficiencií vo výžive, ktoré poukazujú na súvislosti medzi zdravotným stavom, celkovou vitalitou a kondíciou a životným štýlom
  • vypracovania individuálnych optimalizovaných odporúčaní pre nový spôsob výživy, ktoré podrobne popisujú zistené príčiny a súvislosti v stravovacom režime
  • návrhu jedálnička na 7 až 14 dní, súpis jedál, ingrediencií, receptov
  • odporúčania vhodných a nevhodných potravín, princípov stravovania, prechodu na novú stravu
  • návrhu fyzickej aktivity, prípadne suplementácie
  • prepočtu jedálnička podľa potreby klienta a podľa vývoja stavu a trvalého koučingu.

Napriek tomu, že semináre nemohli v obmedzenom čase dať odpoveď na široké spektrum otázok spojených s výživou, veríme, že umožnili účastníkom nahliadnuť do práce výživového poradcu ako takej. Zároveň dúfame, že náplň seminára tiež motivovala účastníkov k premýšľaniu o možnostiach praktizovať výživové poradenstvo vo svojich lekárňach. Pokiaľ by sa niekto z účastníkov rozhodol vydať sa na túto cestu a získať hlbšie znalosti, radi každého privítame v akreditovaných rekvalifikačných kurzoch organizovaných Inštitútom zdravého života Welko v Bratislave a v Košiciach.

 

MED-ART, spol. s r.o.
Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
tel.: 037/ 77 53 702
e-mail: sekretariat@med-art.sk

Centrum služieb zákazníkom

informácie, poradenstvo a reklamácie
Zelená linka 0800 606 700
e-mail: centrum.sluzieb@med-art.skCall Centrum

objednávky v pracovné dni od 7:00 do 18:30 hod.
Zelená linka 0800 900 700
e-mail: dispecercc@med-art.sk